Prikupljanje i uvrštavanje artefakata (predmeta, fotografija, pisama, crteža, sveski, dokumenata itd) u muzejsku zbirku vršit će se prema uređenim muzeološkim standardima. Prema vrsti predmeta formirat će se muzejske zbirke: zbirka ličnih predmeta i priča, zbirka fotografija, zbirka pisama, zbirka sveski i dokumenata.

Prikupljanje i katalogizacija muzejskih artefakata vršit će se na osnovu sljedeće procedure utvrđene prema ICOM/CIDOC standardima (CIDOC Guidelines for Museum Object Information: The Information Groups and Categories).

Osobi koja donese artefakte u Muzej pripremit će se potvrda koja sadrži: kratak opis ili naziv artefakata, datum predavanja, ime i potpis osobe koja je primila artefakte ispred Muzeja, ime i potpis osobe koja je predala artefakte Muzeju.

Potvrda se priprema u tri primjerka od kojih se jedan daje osobi koja je predala artefakte, dok preostala dva ostaju u Muzeju.

Osim toga, ova potvrda sadržavat će i informacije o uslovima pristanka na video intervju i na digitalizaciju priloženih dokumenata / predmeta, odnosno na dalje korištenje istih od strane Muzeja (Izjava o doprinosu).

Pogledajte i:

Proces intervjuisanja

Istraživačka metodologija